Διαγωνισμοί

Δεδομένα

 

 • Παρά το γεγονός ότι η ΕΠΥ έχει εστιάσει τις προσπάθειές της κατά κύριο λόγο στον τομέα του φαρμάκου, εξακολουθεί να ισχύει το γεγονός ότι τουλάχιστον τα ¾ του φαρμακευτικού προϋπολογισμού των νοσοκομείων αφορά σε μοναδικά πρωτότυπα προϊόντα τα οποία δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαγωνισμών αφού δεν υπάρχει ανταγωνισμός.
 • Επίσης η υποκατάσταση των παλαιότερων δραστικών που εντάσσονται σε διαγωνιστικές διαδικασίες από νεώτερα φάρμακα με  προστασία πατέντου αποτελεί γεγονός που δεν μπορεί να παραβλεφθεί.
 • Η εμμονή σε διαγωνισμούς με μόνο κριτήριο την χαμηλότερη τιμή οδηγεί στη διάλυση της εγχώριας παραγωγής και σε απώλεια θέσεων εργασίας. Και αυτό γιατί η αποκλειστική λογική της χαμηλότερης τιμής, οδηγεί σε μονοπωλιακές καταστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την προστασία της Δημόσιας Υγείας.
 • Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός ΕΠΥ 8/2012 κινείται σε ορθότερη κατεύθυνση και θα μπορούσε να αποτελέσει βιώσιμη πρόταση υπό την προϋπόθεση της διενέργειας του σε περιφερειακό και όχι κεντρικό επίπεδο.

 

Προτάσεις

 • Καθορισμός ενός σαφούς πλαισίου πληρωμών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη εξόφληση των προμηθευτών και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.
 • Διαγωνισμοί ανά Υγειονομική Περιφέρεια με ετήσια διάρκεια. Η προμήθεια θα αφορά μόνο την περιφέρεια που διενεργεί το διαγωνισμό.
 • Διατήρηση του συστήματος κατακύρωσης των διαγωνισμών με ποσόστωση στους τρεις Μειοδότες (50%, 30%, 20%) ανά παραλήπτη/Νοσοκομείο με συμφωνία πλαίσιο που δεν θα αναρτάται στο παρατηρητήριο.
 • Δημιουργία Μητρώου προμηθευτών με στόχο τον περιορισμό των ενστάσεων και την ελαχιστοποίηση των προσφυγών.

Το Μητρώο θα ενημερώνεται από την  ΕΠΥ η οποία θα εκδίδει αντίστοιχα πιστοποιητικά (εξάμηνης διάρκειας), μείωση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της γραφειοκρατίας, π.χ. θεωρημένα αντίγραφα των αδειών του ΕΟΦ, ή αντίγραφα των συσκευασιών, κλπ..

Τυχόν τροποποιήσεις των στοιχείων των εταιρειών σε οποιαδήποτε στοιχεία (πχ. μετοχολόγιο, κλπ.), θα πρέπει να γνωστοποιούνται από τις εταιρείες εγκαίρως στην ΕΠΥ,  προκειμένου να ανανεώνεται το πιστοποιητικό.

Η βάση δεδομένων της ΕΠΥ με τα στοιχεία, θα είναι προσβάσιμη από όλους τους εν δυνάμει προμηθευτές για λόγους διαφάνειας.

Πιστοποιητικό ΔΕΝ θα χορηγείται αν το απαγορεύει το ποινολόγιο.

 • Διατήρηση Αρχείου των στοιχείων παραγωγικής δυνατότητας από την ΕΠΥ σε συνεργασία με τον ΕΟΦ.
 • Προϊόντα που δεν θεωρούνται ανταλλάξιμα δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ. παράγωγα αίματος ή βιοτεχνολογικά).
 • Διερεύνηση των συνθηκών που θα επέτρεπαν τη δέσμευση ότι τουλάχιστον ένα από τα τρία μειοδοτούντα προϊόντα θα πρέπει να είναι εγχωρίως παραγόμενο για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή εθνικού συμφέροντος. Από τα παραπάνω θα εξαιρούνται φαρμακοτεχνικές μορφές για τις οποίες δεν υφίσταται παραγωγική μονάδα στην Ελληνική επικράτεια.
 • Θέσπιση συστήματος των ποινών για τους προμηθευτές που δεν πληρούν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους.