Η Συμβολή μας

Σε μια περίοδο γενικευμένης αποβιομηχάνισης, η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία δημιουργεί προστιθέμενες αξίες, συνεισφέρει στην ανάπτυξη με θέσεις εργασίας, εξαγωγές και επενδύσεις, αποτελώντας τομέα προτεραιότητας για την Εθνική Οικονομία.

Τα περισσότερα μέλη της ΠΕΦ διατηρούν παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα και δραστηριοποιούνται με επιτυχία σε ένα έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Η σύγχρονη Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία :

  • Αναπτύσσει και παράγει, κυρίως γενόσημα φάρμακα με εμπορική ονομασία ( branded generics).
  • Πραγματοποιεί σημαντικές εξαγωγές σε πάνω από 85 χώρες του κόσμου.
  • Υλοποιεί, ειδικά την τελευταία δεκαετία, προγράμματα σημαντικών επενδύσεων στους τομείς του ποιοτικού ελέγχου και της διασφάλισης της παραγωγικής διαδικασίας, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανταγωνιστική και να μην εμφανίζει καμία υστέρηση έναντι του ανταγωνισμού.
  • Συμβάλλει στην δημιουργία ερευνητικής προστιθέμενης αξίας.

Εισαγόμενα/Παραγόμενα/Συσκευαζόμενα: Μερίδια αγοράς 1990-2011

Γράφημα εισαγόμενα παραγόμενα συσκευαζόμενα
Πηγή : ΙΦΕΤ & IMS